20-21 maja 2016, Katowice, Hotel Qubus Prestige Katowice

Innowacje w okulistyce I Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa


2016 rok

SESJA I – Innowacyjna chirurgia zaćmy i starczowzroczności

 • Is uncorrected visual acuity at various distances is the main factor for increased patient satisfaction after implantation of multifocal IOLs? - A comparison between bi-and tri-focal IOLs at 6 months post-op - prof.Sudhir Patel
 • Analiza porównawcza funkcji wzroku po operacji zaćmy z wszczepieniem soczewek Tecnis Symphony oraz soczewek Restor w procedurze łączonej (+2.5, +3.0) - prof. dr hab. Wojciech Lubiński
 • Lepsza jakość życia i naturalny komfort widzenia dzięki innowacyjnym soczewkom trifokalnym AcrySof IQ PanOptix - prof. dr hab. Ewa Mrukwa - Kominek
 • Ultrahigh-resolution in vivo imaging of the lens - prof. René Werkmeister
 • Ocena obuocznego widzenia na wszystkich dystansach w soczewkach wewnątrzgałkowych o wydłużonej ogniskowej TECNIS SYMFONY z zastosowaniem mikromonowizji - dr Mariusz Spyra
 • Sztuczne soczewki wewnatrzgałkowe - innowacyjne i standardowe rozwiązania - dr hab.n.med. Mariola Dorecka, prof. dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek, dr hab.n.med. Erita Filipek, dr Agnieszka Malec-Pleskacz, dr Katarzyna Buczak-Gasińska
 • Innowacje w dziedzinie mikroskopów operacyjnych - prof. dr hab. Piotr Jurowski
 • Jednoczasowa operacja zaćmy obu oczu u niemowląt - dr hab. n. med. Erita Filipek


SESJA II - Nowoczesne leczenie chorób siatkówki cz. I

 • Współczesne możliwości leczenia zapaleń tylnego odcinka błony naczyniowej - prof.dr hab. Marta Misiuk - Hojło
 • Nowe perspektywy w leczeniu farmakologicznym chorób neowaskularnych i zapalnych oczu - prof. dr hab. Jacek P. Szaflik
 • Bezpieczne i efektywne zasady iniekcji doszklistkowych - prof. dr hab. Andrzej Grzybowski
 • Swept - prof. dr hab. Jerzy Nawrocki
 • Aktualne strategie terapeutyczne leczenia wysiękowej postaci AMD w ramach Programu Lekowego - dr hab. n. med. Katarzyna Michalska - Małecka
 • Nowe terapie AMD. Spojrzenie w przyszłość - Marcin Jaworski (SKN Okulistyki)

 

SESJA III - Chirurgia refrakcyjna

 • The relationship between planned astigmatic treatment and actual astigmatic treatment in cases of unexpected refractive outcomes following LASIK for moderate to high astigmatism - prof. Sudhir Patel
 • Why do we still end up with unwanted astigmatism in some cases after toric IOL implantation or corneal refractive surgery - prof. Sudhir Patel
 • Fakijne soczewki tylnokomorowe - prof. dr hab. Iwona Grabska - Liberek
 • EBK nowa metoda korekcji wad refrakcji - dr Agnieszka Urgacz - Lechowicz, prof. dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek,
 • PRESBY LASIK limits in hyperopic refractive corneal surgery - dr. Klaus Ditzen
 • Korekcja wad refrakcji metodą PRK połączoną z CXL - dr n. med. Beata Bubała - Stachowicz
 • SMILE - innowacyjna metoda korekcji wad refracji - jak osiagnąć konsensus - dr n. med. Danuta Horodyńska


SESJA IV - Jaskra

 • Miniinwazyjna innowacyjna chirurgia jaskry - prof. dr hab. Marek Rękas
 • Terapie eksperymentalne w jaskrze - dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska
 • Developmental process of preservative free tafluprost - prof. Kai Kaarniranta
 • Innowacje w jaskrze - prof. Leo Schmetterer
 • Terapie komórkowe - niedoceniana innowacja w leczeniu jaskry, możliwości i ograniczenia - dr n. med. Adrian Smędowski
 • Transplantacja obwodowych komórek glejowych - neuroprotekcja i neuroregeneracja komórek zwojowych siatkówki w przebiegu eksperymentalnej neuropatii jaskrowej - dr n. med. Adrian Smędowski
 • Zastosowanie UHR-OCT w obrazowaniu struktur przedniego odcinka oka - dr Sabina Sapeta


SESJA
V - Nowoczesne leczenie chorób siatkówki cz. II

 • New imaging techniques in retinal dystrophies - prof. Marko Havlina
 • Centralna surowicza chorioretinopatia - innowacyjne podejście do diagnostyki i terapii - prof. dr hab. Anna Machalińska
 • Doszklistkowe iniekcje gancyklowiru w leczeniu zapalenia siatkówki wywołanego wirusem cytomegalii u chłopca z ostrą białaczką limfoblastyczną - dr hab. n. med. Agnieszka Kubicka - Trząska
 • Pourazowe uszkodzenie nerwu szóstego - prof. dr hab. Alina Bakunowicz - Łazarczyk
 • Pourazowy otwór w plamce - prof. dr hab. Jerzy Mackiewicz
 • Nowoczesne podejście do chirurgii witreoretinalnej w skomplikowanych przypadkach medycznych - dr n. med. Artur Pasternak
 • Zastosowanie chromowitrektomii w leczeniu trudnych przypadków klinicznych odwarstwienia siatkówki z towarzyszącą witreoretinopatią proliferacyjną - dr n. med. Rafał Leszczyński
 • Zastosowanie techniki mikroperymetrii w diagnostyce klinicznej schorzeń siatkówki - dr n. med. Piotr Gościniewicz
 • Zastosowanie iniekcji okryplazminy i ranibizumabu we współistnieniu trakcji szklistkowo - plamkowej i wysiękowej postaci amd - analiza przypadku - dr Michał Chrząszcz, dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka
 • Radioterapia w neowaskularnym AMD - spojrzenie w przyszłość - Marcin Jaworski (SKN Okulistyki)


SESJA VI - Innowacyjna diagnostyka i terapia chorób oczu cz. I

 • Nowe aplikacje do samooceny ostrości wzroku i metamorfopsji za pomocą urządzeń mobilnych - prof. dr hab. Jakub Kałużny
 • Terapia protonowa w nowotworach wewnątrzgałkowych – wskazania i powikłania - prof. dr hab. Bożena Romanowska - Dixon
 • Angio-OCT - nowoczesna metoda monitorowania efektywności terapii preparatami anty-VEGF - dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka, dr Dorota Śpiewak, dr Anna Heinke-Knudsen
 • Zintegrowane śródopercyjne OCT w chirurgii przedniego segmentu oka - dr hab. n. med. Dorota Tarnawska, prof. UŚ
 • Inhibitor anhydrazy węglanowej - nowa możliwość spowolnienia postępu neuropatii spowodowanej druzami nerwu wzrokowego - dr n. med. Patrycja Wycisło - Gawron, dr hab. n. med. Dorota Pojda - Wilczek,
 • Analiza genetyczna dystrofii rogówki – użyteczność diagnostyczna oraz wpływ na wybór metody leczenia - dr hab. n. med. Anna Nowińska


SESJA VII - Innowacyjna diagnostyka i terapia chorób oczu cz. II

 • Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia suchego oka - prof. dr hab. Ewa Mrukwa - Kominek
 • Dlaczego laser femtosekundowy poszerza możliwości przeszczepiania rogówki? - dr n. med. Dariusz Dobrowolski
 • INTACS - FEMTO : wykorzystanie lasera femtosekundowego do wszczepiania pierścieni śródrogówkowych w leczeniu stożka rogówki - dr n. med. Danuta Horodyńska
 • HOLOCORE: Innowacyjna terapia niewydolności rąbka po oparzeniach - dr n. med. Dariusz Dobrowolski
 • Nowe możliwości leczenia alergii ocznej - prof. dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek
 • Szerokokątna skaningowa oftalmoskopia laserowa w chorobach siatkówki - dr n. med. Sławomir Teper
 • Prognozowanie rozwoju widzenia u dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu na podstawie wzrokowych potencjałów wywołanych błyskiem (FVEP) - dr n. med. Dorota Pojda - Wilczek
 • Zastosowanie śródoperacyjnej optycznej koherentnej tomografii mikroskopu operacyjnego w chirurgii witreo-retinalnej - dr n. med. Sławomir Teper

Hotel Qubus Prestige Katowice
Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

20-21 maja 2016

ORGANIZATOR

Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WLK
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki WLK
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

BIURO ORGANIZATORA

InspireCongress Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: fundacja@fundacjanauki.pl